Search for:

Hulumtimi i opinionit publik: Zgjedhjet Lokale 2021

 

 

Qendra për Kërkime dhe Komunikim Politik (CRPC) realizoi një sondazh në prag të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit.

Sondazhi është realizuar  metodën  sy më sy me 1231 të anketuar në kontakt të drejtpërdrejtë sipas një metode të rastësishme.

Sondazhi është realizuar  në disa komuna të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke marrë gjithmonë parasysh përbërjen etnike, numrin e votuesve, gjininë, moshën, aftësimin profesional, nivelin e arsimimit dhe shpërndarjen gjeografike.

Hulumtimi u krye në periudhën nga 19 shtator deri më 27 shtator 2021.

Sondazhi u realizua nga Qendra për Kërkime dhe Komunikim Politik (CRPC) me kërkesë të web portalit në gjuhën maqedonase Glas.mk, si dhe dy portaleve në gjuhën shqipe Fol.mk dhe Zeri.mk.

Margjina e gabimit +-2%

 

 

 

 

 

 

 

Në pyetjen: Marrë në përgjithësi, a mund të thuhet se punët në komunën tuaj rrjedhin në drejtim të  duhur, ose në drejtim të gabuar?

Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, numri më i madh, pra 37.25% janë përgjigjur se gjërat po shkojnë në drejtim të gabuar, dhe numri më i vogël i të anketuarve ose 14.95% janë përgjigjur se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. 26.8% refuzuan të përgjigjen, dhe pjesa tjetër e të anketuarve u përgjigjën me fjalët – nuk e di. Ekipi i CRPC  gjithashtu mori parasysh strukturën etnike të të anketuarve.

Nga të anketuarit që u përgjigjën se gjërat po shkojnë në drejtim të gabuar, një përqindje më e madhe janë shqiptarë etnikë ose 38.35%, dhe të njëjtën përgjigje e dhanë 29.3% e maqedonasve etnikë.

Maqedonasit etnikë u përgjigjën me një përqindje më të lartë se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. Kurse  23.17% u përgjigjën se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, dhe me ato etnike Shqiptarët, përqindja e tyre është më shumë se dy herë më e ulët, ose në 10.05 përqind të të anketuarve që u përgjigjën se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, ishin shqiptarë etnikë.35% e atyre që refuzuan të përgjigjen ishin shqiptarë, 28, 45% ishin maqedonas etnikë.Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve që iu përgjigjën pyetjes me fjalët – nuk e di 10% ishin maqedonas dhe 15% shqiptarë.

Në pyetjen: Marrë në përgjithësi, sa jeni të kënaqur me punën e deritanishme të pushtetit lokal në komunën tuaj?

Sipas grafikut të paraqitur, numri më i madhi të anketuarve prej 47% nuk ​​ishin të kënaqur me punën dhe  funksionimin e  pushtetit lokal, kurse  numri më i ulët i të anketuarve, gjegjësisht 13% iu përgjigjën pyetjes “Nuk e di”. Edhe këtu, përbërja etnike e të anketuarve është e ndryshme.

 

 

 

 

Në pyetjen: A njihni ndonjë nga këshilltarët  komunal në komunën tuaj?

Rezultatet e  sondazhit, tregojnëse qytetarët  në masë të konsiderueshme edhe atë  54%  e tyre i njohin mjaftueshëm këshilltarët komunal në komunën e tyre. Ndërkaq 31% e të anketuarve  nga numri i përgjithsëm u përgjigjën se nuk i njohin ose nuk janë të sigurt, 23%  e të anketuarve refuzuan të përgjigjen, dhe 22% u përgjigjën  se nuk e di.

Sipas strukturës etnike, shqiptarët i njohin këshilltarët më mirë se sa bashkëqytetarët e tyre maqedonas edhe atë, 58% e numrit të përgjithshëm të të anketuarve janë përgjigjur e di me siguri,kundrejt 53% të bashkëqytetarëve  maqedonas.33% e maqedonasve etnikë nga numri i përgjithshëm i të anketuarve thanë se nuk e dinë dhe nuk janë të sigurt nëse njohin ndonjërin nga këshilltarët nga komuna e tyre, dhe përqindja e shqiptarëve etnikë është më e ulët 30%. 23% e maqedonasve etnikë refuzuan t’i përgjigjen kësaj pyetjeje, dhe përqindja e shqiptarëve është 12%.

Me të njëjtën përqindje, shqiptarët etnikë thanë se nuk e dinë kur iu parashtrua pyetja – A njohin ndonjë nga këshilltarët në komunën e tyre, dhe të njëjtën përgjigje për pyetjen e dhanë 22% e maqedonasve etnikë.

Në  pyetjen: A e dini se cili  është kryetari komunës suaj?

Në këtë pyetje 54% e të anketuarv u përgjigjën të sigurt se e dinë si, 31% nuk e dinë ose nuk janë të sigurt, 23% refuzuan të përgjigjen, dhe 22% e të anketuarve thanë se nuk e di.

 

Si në të gjitha pyetjet e sondazhit, struktura etnike e të anketuarve ka këtë pasqyrë:

Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, shumica e shqiptarëve etnikë ose 58%, të cilët u përgjigjën se e dinë me siguri se kush është kryetari i tyre. Përqindja e përgjigjes për këtë pyetje tek maqedonasit etnikë është më e ulët për 5%.

Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 33% ishin maqedonas etnikë të cilët thanë se nuk e dinin dhe nuk ishin të sigurt se kush ishte kryetari i tyre, dhe përqindja e shqiptarëve etnikë në këtë çështje ishte më e ulët për 3%. Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 14% e maqedonasve etnikë u përgjigjën me fjalët – nuk e di, kur u pyet se kush është kryetari juaj, dhe tek shqiptarët përqindja e kësaj përgjigjeje është më e ulët për vetëm dy përqind. Për të njëjtën pyetje 12% e shqiptarëve etnikë refuzuan të përgjigjen, ndërsa vetëm 4% e maqedonasve etnikë të anketuar nuk pranuan të përgjigjen.

 

Në pyetjen: A keni mendim pozitiv, kryesisht pozitiv, kryesisht negativ ose shumë negativ për kryetarin e komunës suaj?

Sipas tabelës së  paraqitur më lart, shumica e të anketuarve u përgjigjën se kanë një opinion negativ për kryetarin e komunës së tyre, pra 39%, dhe përqindja më e ulët ose 10% kanë një mendim paksa pozitiv. Sipas strukturës etnike, shqiptarët për dallim  nga bashkëqytetarët e tyre maqedonas kanë një mendim  negativ shumë më të theksuar  për kryetarin e komunës së tyre edhe atë me  10%% më shumë.

 

 

 

Në pyetjen: Si e vlerësoni punën e kryetarit të komunës  tuaj  me notë nga 1 deri në 10?

Shumica e të anketuarve, pra 41%, thanë se kryetari i komunës  së tyre meriton një notë nga 1 në 6, ndërkaq përqindja më e ulët prej 3% e të anketuarve thanë se kryetari i komunës së tyre vlerësohet  notën më të lartë nga 9 në 10.

Edhe këtu, si në pyetjet e mëparshme, struktura etnike e të anketuarve është e ndryshme bashkë me përgjigjet e tyre.

 

 

 

Në pyetjen: A mendoni se kryetari i komuns tuaj  meriton  edhe një mandat tjetër?

Siç shihet në tabelën  e mësipërme, shumica e të anketuarve, pra 43% e të anketuarve, u përgjigjën se kryetari i tyre nuk meriton një mandat tjetër. Ndërkaq përgjigja në këtë pyetje  te përkatësia etnike shqiptare ishte edhe më e theksuar ku shumica prej tyre edhe atë 47% e të anketuarve shqiptarë thanë se kryetari i tanishëm i komunës së tyre nuk e meriton edhe një mandat.

 

 

 

Në pyetjen: A do të kishit votuar kandidatin e të njëjtës parti  që keni votuar në zgjedhjet e kaluara?

Në këtë pyetje, pra 28%, të anketuarve deklarohen  do të  kishin votuar kandidatin e njëjtë, kundrejt 43% të të anketuarve të cilët janë shprehur se nuk do të kishin votuar të njëjtin kandidat që kishin votuar në zgjedhjete kaluara  Përgjigjet e tjera për këtë pyetje mund ti shihni në tabelën e paraqitur.

 

 

 

 

Në pyetjen : Cila nga partitë politike deri më tani është duke udhëhequr një fushatë më të mirë?

Shprehur në përqindje 23.89% e të anketuarve mendojnë se LSDM, deri më tani është duke  udhëhequr fushatën më të mirë zgjedhore, e ndjekur nga VMRO DPMNE me 22.19%.

Nga partitë e bllokut politik shqiptar, rezultatet janë si më poshtë. BDI udhëheq fushatën më të mirë, ме 9,35% e ndjekur nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa ме 6,7%‚ BESA ме 4,6%dhe në fund PDSH ме 1,39%.
Por shumica e të anketuarve ose 26.68% refuzuan t’i përgjigjen pyetjes, se cila nga partitë politike udhëheq fushatën më të mirë zgjedhore deri më tani.

vazhdon…