Search for:

 

 

 

 

 

Qendra për Kërkime dhe Komunikim Politik (CRCP) është një qendër ndërdisiplinare, që kombinon në mënyrë krijuese qasjet e shkencave shoqërore dhe shkencave humane për eksplorimin e preferencave politike, sjelljen e masave dhe forma të ndryshme të komunikimit dypalësh. Ekipi ynë CRCP përbëhet nga staf vendas dhe i huaj, që mbulojnë fusha të ndryshme të ekspertizës. Ne përdorim një larmi metodash për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe puna bashkëpunuese gjithmonë ka luajtur një rol qendror në atë që ne bëjmë. Puna jonë kërkimore tërheq gjithashtu, analiza të mjedisit në zhvillim të shpejtë të politikave publike dhe gjerësisë së mbështetjes nga qytetarët.