Search for:

Центарот за истражување и политичка комуникација (ЦИПК) е интердисциплинарен центар, креативно комбинирајќи приоди на општествените науки и хуманистичките науки за истражување на политичките преференции, однесувањето на масите и различните форми на двонасочна комуникација.

Нашиот тим се состои од домашен и странски персонал кој опфаќа различни области на експертиза. Ние користиме разновидност на методи за собирање и анализа на податоци и соработката секогаш игра централна улога во она што го работиме.

Нашата истражувачка работа исто така извлекува анализи за брзо развивање на опкружувањето на јавните политики и ширината на поддршката од граѓаните.

Главен фокус на Центарот за истражувањe и политичка комуникација (CRPC)  е испитување на јавното мислење за политичките, но и за социо – економските процеси во земјава и во државите од балканскиот регион кои се меѓусебно поврзани и зависни едни од други.

Главна карактеристика односно тоа што не издвојува од другите институти кои се занимаваат со оваа тематика е тоа што истражувањето го вршиме директно на терен со нашите испитаници што остава многу мала или никаква сомнителност за одговорите на анкетираните.

Дополнително нашите анкетари директно го согледуваат и чуствуваат пулсот, односно расположението на народот за повеќе теми од општествениот живот, зависно за какво истражување станува збор.

Во зависнот на каква тема истражуваме бираме целни групи или пак по случаен метод.

Нашата екипа е внимателно избрана и пред се независна надвор од политички или било какви влијанија.

Највисоката цел на Центарот за истражување и политичка комуникација (CRPC)  е да ја изнесеме вистината и реалноста добиена преку реална анкета направена директно врз граѓаните.

Комерцијалната понуда на Центарот за истражувањe и политичка комуникација  го вклучува следново:

\

 

 

  • Истражување на јавното мислење, вклучително и истражување на пазарот
  • Квалитативни анализи – особено анализи на актери, контекст, настани, законодавна рамка, трендови, организации на фокусни групи
  • Политички маркетинг и политички консултации
  • Соработка за развој и имплементација на проекти

Истражувањата и анализите на Институтот резултираат во високо квалитетни извештаи и предлози на политики, во согласност со потребите и преференциите на клиентите.