🇬🇧

Center for Research and political Communication (CRCP) is a interdisciplinary centre, creatively combining social science and humanities approaches for exploration of the political preferences, behaviour of masses and different forms of two way communication. Our CRCP Team is consisted of domestic and foreign staff that cover various fields of expertise. We use a diversity of methods for data gathering and analysis and collaborative work has always played a central role in what we do. Our research work draws as well, analyses of fast evolving environment of public policies and width of support by the citizens.

 

 

🇲🇰

Центарот за истражување и политичка комуникација (ЦРЦП) е интердисциплинарен центар, креативно комбинирајќи приоди на општествените науки и хуманистичките науки за истражување на политичките преференции, однесувањето на масите и различните форми на двонасочна комуникација. Нашиот тим се состои од домашен и странски персонал кој опфаќа различни области на експертиза. Ние користиме разновидност на методи за собирање и анализа на податоци, а соработката секогаш игра централна улога во она што го работиме. Нашата истражувачка работа исто така извлекува анализи за брзо развивачкото опкружување на јавните политики и ширината на поддршката од граѓаните.

 

 

🇦🇱

Qendra për Kërkime dhe Komunikim Politik (CRCP) është një qendër ndërdisiplinare, që ndërthur në mënyrë krijuese qasjet e shkencave shoqërore dhe shkencave humane për eksplorimin e preferencave politike, sjelljen e masave dhe forma të ndryshme të komunikimit dypalësh. Ekipi ynë CRCP përbëhet nga staf vendas dhe të huaj që mbulojnë fusha të ndryshme të ekspertizës. Ne përdorim një larmi metodash për mbledhjen dhe analizën e të dhënave dhe puna bashkëpunuese gjithmonë ka luajtur një rol qendror në atë që bëjmë. Puna jonë kërkimore tërheq gjithashtu, analiza të mjedisit në zhvillim të shpejtë të politikave publike dhe gjerësisë së mbështetjes nga qytetarët.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook


Twitter

Youtube